Novosti
30.05.2019.

Pravila nagradne igre

Spisak distributera tabelarno

 

На основу Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», бр. 88/11) Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу («Службени гласник РС», број 129/04) и Одлуке директора бр:02/19 од 14.01.2019.године, „Универзал“ д.о.о., Нови Сад, ул. Булевар војводе Степе бр. 60, утврђена су

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА

„ Extreme4Me i For Me 2019

Члан 1.

 

               Приређивач наградне игре је „Универзал“ д.о.о, Нови Сад, ул. Булевар војводе Степе бр. 60, матични број: 08281025, ПИБ 100237167. ( У даљем тексту Приређивач)

 

Члан 2.

               Наградна игра се приређује под називом „ Extreme4Me i For Me 2019 

Члан 3.

Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби и услугама под називом "Extreme4Me i For Me 2019“ (у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре. Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре.

               Циљ приређивања наградне игре је маркетиншка промоција Extreme4Me ранчева и For Me школских анатомских торби као и стимулација продаје ранчева у малопродајним објектима.

Члан 4.

               Трајање наградне игре је од 19. августа до 16. септембра 2019. године.

 

Члан 5.

Дана 14.01.2019. године, Дејан Кекић, директор привредног друштва УНИВЕРЗАЛ Д.О.О. Предузеће за маркетинг, инжењеринг и трговину Нови Сад, донео је Одлуку број: 02/19   да се организује наградна игра под називом

" Extreme4Me i For Me 2019"

Члан 6.

Организује се наградна игра у роби и услугама.

Назив наградне игре је "Extreme4Me i For Me 2019"

 

Наградна игра се организује на територији Републике Србије у периоду од 19.08.2019. до 16.09.2019.

 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ:

Члан 7.

            Сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији имају право да учествују у Наградној игри, изузев лица запослених код приређивача, стручних сарадника приређивача, маркетиншких агенција које је приређивач ангажовао у промоције Наградне игре, укључујући и чланове њихових ужих породица у које спадају брачни/ванбрачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ. Организатор задржава право да по сопственом нахођењу изврши мере провере горе наведених чињеница.

            Учешћем у Наградној игри сви учесници прихватају њена правила.

ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ:

Члан 8.

            У Наградној игри може учествовати свако пунолетно лице са пребивалиштем на територији Р. Србије који у периоду од 15.03.2019. до 16.09.2019. године купи један од наведених производа у малопродајним објектима који су дистрибутери брендова Extreme4Me и For Me и имају приступницу за наградну игру, као и јединствену налепницу са ознаком: "КУПИТЕ КОД НАС РАНЧЕВЕ И ТОРБЕ И УЧЕСТВУЈТЕ У ВЕЛИКОЈ НАГРАДНОЈ ИГРИ EXTREME4ME I FOR ME 2019", која је залепљена на улазним вратима малопродајног објекта.

 

            Ознака малопродаје у којој се могу купити брендови Extreme4Me и For Me и тиме учествовати у поменутој наградној игри, истакнута је на сајтовима: www.uni.rs и www.extreme4me.com

На сајтовима: www.uni.rs и www.extreme4me.com налази се списак свих дистрибутера код којих се може учествовати у поменутој наградној игри.

            Сваки учесник Наградне игре попуњава приступницу која се добија са куповином ранца или торбе, а која садржи следеће податке:

  1. Име и презиме купца
  2. Број личне карте купца
  3. Адреса становања купца
  4. Контакт телефон
  5. Назив дистрибутера (попуњава Приређивач)
    1. Назив малопродајног објекта(попуњава Приређивач)
    2. Потпис и печат приређивача(попуњава Приређивач)

            Уз приступницу учесници Наградне игре достављају и фотокопију фискалног рачуна издатог у вези куповине најмање једног ранца/торбе и декларацију са ранца/торбе, која се налази на истим.

            Свака оригинална приступница садржаће печат и потпис приређивача, привредно друштво УНИВЕРЗАЛ Д.О.О. Предузеће за маркетинг, инжењеринг и трговину Нови Сад и само таква приступница сматраће се валидном.

            Сви потрoшачи који поштом пошаљу коверту са приступницом, фотокопијом фискалног рачуна и декларацијом са купљеног ранца или торбе, на адресу Приређивача

Универзал доо

Булевар војводе Степе 60,

21000 Нови Сад,

Р. Србија.

Са назнаком: ЗА НАГРАДНУ ИГРУ "Extreme4Me i For Me 2019",

сматраће се регуларним учесником Наградне игре.

            Свака коверта која не садржи потпуне и читко написане податке на приступници или не садржи фотокопију фискалног рачуна или не садржи декларацију са ранца или торбе, сматраће се неважећом.

            Исто тако, сматраће се неважећим коверте у којима се не подударају подаци са фискалног рачуна и приступнице (назив малопродајне јединице са фискалног рачуна мора се подударати са називом малопродајне јединице из приступнице).

            Коверте које стигну на адресу Приређивача наградне игре у периоду од 19.08.2019, а најкасније до 16.09.2019. до 14 часова, учествоваће у извлачењу награда.

 

            Сваки купац може бити учесник у Наградној игри онолико пута колико су коверти Наградне игре са исправним садржајем доставили приређивачу Наградне игре.

            Приређивач наградне игре не сноси никакву одговорност уколико му коверте буду уручене након 16.09.2019. у 14 часова.

            Уколико приређивач Наградне игре након извлачења награда утврди да је учесник Наградне игре злоупотребио право или доставио податке на недозвољен начин или на незаконит начин дошао до могућности учешћа у Наградној игри, приређивач задржава право да поништи доделу награде и исту награду додели резервном добитнику.

Члан 9.

               Производи који учествују у наградној игри су ранчеви Extreme4Me и торбе For Me, које на декларацији производа садрже ознаку FSB или FET или EX или EXMB ili AFSB ili AFET.

            Артикли који учествују у Наградној игри, биће расположиви у малопродајним објектима дистрибутера до истека залиха.

 

Члан 10.

               Укупна вредност фонда добитака је 1,718,064.90 динара, а састоји се од следећих награда:

НАЗИВ

НАЗИВ

JEД.МЕРЕ

KOЛИЧИНА

ЦЕНЕ БЕЗ ПДВ

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ

СТОПА ПДВ-А

ИЗНОС ПДВ

ВРЕДНОСТ СА ПДВ

 

1.Aутомобил

Fiat TIPO SEDAN 1.4 95KS FAMILY – бела пастелна боја

KOM.

1

1,074,000.00

1,074,000.00

20%

214,800.00

1,288,800.00

 

2. Moпед

Kimco Agility sport 50 - црна боја

KOM.

1

145,000.00

145,000.00

20%

29,000.00

174,000.00

 

3. Бицикл

Бицикл Capriolo Passion Man – зелено-црна 21

KOM.

3

12,536.79

37,610.38

20%

7,522.08

45,132.45

 

Бицикл Capriolo Passion Lady – црно-пинк 19

KOM.

1

12,536.79

12,536.79

20%

2,507.36

15,044.15

 

Бицикл Capriolo Passion Lady

црно-пинк 17

КОМ.

2

12,536.79

25,073.58

20%

5,014.72

30,088.30

 

4.Мобилни телефон

Huawei p20 Lite DS плава

KOM

5

27,500.00

137,500.00

20%

27,500.00

165,000.00

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-OM

1,718,064.90 дин

           

Наградни фонд се састоји од укупно 13 награда:

 

 

НАЗИВНАЗИВJEД.МЕРЕKOЛИЧИНА
1.AутомобилFiat TIPO SEDAN 1.4 95KS FAMILY – бела пастелна бојаKOM.1
2. MoпедKimco Agility sport 50 - црна бојаKOM.1
3. БициклБицикл Capriolo Passion Man – зелено-црна 21KOM.3
Бицикл Capriolo Passion Lady – црно-пинк 19KOM.1
Бицикл Capriolo Passion Lady

 

црно-пинк 17

КОМ.2

 

 

4.Мобилни телефонHuawei p20 Lite DS плаваKOM5

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА НАГРАДА

 

Извлачење награда

Члан 11.

            Извлачењем добитника ће се обавити у просторијама Приређивача Наградне игре – Универзал д.о.о. Булевар војводе Степе бр. 60, Нови Сад, у присуству трочлане комисије састављене од стране Приређивача, дана 16.09.2019. у 18:00 часова.

 

            Приређивач ће извући и четири резервна добитника, одмах по обављеном извлачењу свих добитника.

            Сви лични подаци добитника наградa биће коришћени искључиво у складу са чланом 10. и чланом 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12).

Члан 12.

               Правила наградне игре биће објављена у дневном листу «Danas», који се дистрибуира на целој територији Рeпублике Србије, 15 дана пре почетка наградне игре.

            Организатор Наградне игре ће контактирати добитнике путем броја телефона из приступнице.

Члан 13.

                 Резултати извлачења са именима добитника биће објављени у дневном листу « Danas », по завршетку наградне игре као и на сајтовима: www.uni.rs и www.extreme4me.com по завршетку наградне игре.

 

 

 

НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ

 

Члан 14.

 

            О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења Наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила Наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, име и презиме председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме, адреса добитника, назив и вредност награде појединог добитника.

                                                        

            Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника Наградне игре спроводи комисија од три члана, и то:

 

1. Дејан Кекић - председник комисије

2. Taтјана Ристић

3. Маринко Ђилас

Члан 15.

                 Добитници награде ће бити обавештени телефоном у року од 24 часа од извлачења о добитку награде, када ће приређивачу наградне игре оставити своје личне податке (име и презиме, адресу становања и број личне карте). Тада ће са добитником бити договорен начин и термин преузимања награде.

                Уколико приређивач наградне игре не може да ступи у контакт са неким од добитника у року од 48 часова или добитник из било ког разлога не прихвати награду, биће позван један од извучених резервних добитника по реду којим су извучени. У колико није могуће ступити у контакт ни у наредних 48 часова са једним од резервних добитника, награда остаје приређивачу и приређивач више нема обавезу испоруке награде било ком од учесника наградне игре.

 

 

Уручивање награда

Члан 16. 

 

            Добитници су у обавези да приликом уручивања награде презентују на увид оригинал фискалног рачуна, као и лични идентификациони документ. Уколико добитник не испуни горе означене обавезе, те стога му не буде могуће уручити награду, исти губи право на награду и тиме престају даље обавезе приређивача према добитнику. Његова награда се додељује резервном.

            Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања добитника који се односе на уручење награде или који настану при преузимању награда од приређивача.

 

 

САГЛАСНОСТ

Члан 17.

            Учествовањем у Наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових правила и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврди (гарантује) да су подаци на приступници тачни, с тим да учесници такође пристају:

-       да се њихови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом о заштити података личности и да исти могу бити коришћени само у маркетиншке сврхе приређивача

-       да се њихово име јавно објави у складу са позитивним прописима

-       да се њихови лични подаци: име, презиме, адреса, слика и видео материјал, могу од стране приређивача користити на начин да се објаве у штампаном, звучном, сликовном и видео материјалу без накнаде и претходне сагласности учесника, а искључиво у сврхе приређивања ове Наградне игре и промоције производа приређивача.

            Учесници и добитници у овој Наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал власништво приређивача, те се обавезују да ће се уздржати од било каквих поступака према приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.

 

ИСКЉУЧИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА

Члан 18.

            Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања Наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим правилима неће се разматрати, нити ће се на основу тих захтева учесник - играч остваривати било каква права према приређивачу.

            Учесници који учествују у Наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде са већим количинама од оних које су наведене у овим правилима.

 

ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Члан 19.

            Све евентуалне захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда и представницима робних марки додељених материјалних производа.

            Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), која је настала као последица учествовања у Наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

Члан 20.

                По окончању наградне игре, приређивач ће, сагласно са законским прописима, у року од 15 дана обавестити Министарство финансија – Управу за игре на срећу, о резултатима игре, са подацима о добитницима.

 

Члан 21.

                 За награде јемчи приређивач и оне не могу бити замењене за новац.

Члан 22.

            У складу са Чланом 83. Закона о порезу на доходак грађана, обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари добитак од игара које се сматрају на срећу у смислу закона којим се уређују игре на срећу, односно добитник Наградне игре.

Члан 23.

               У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 24.

Приређивач може пре рока прекинути наградну игру услед наступа околности више силе или других околности које се уобичајено нису могле предвидети, избећи или отклонити и на које се није могло утицати. О наведеном прекиду Приређивач ће путем медија обавестити јавност.

Члан 25.

               Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности Министра финансија.

 

Нови Сад 15.01.2019. године                                                       Универзал д.о.о

       Директор

     Дејан Кекић

 

Trenutno nema komentara