Uslovi korišćenja i prodaje

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) Univerzal d.o.o. Novi Sad, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.uni.rs


O B A V E Š T A V A


- da se prodaja robe putem internet sajta www.uni.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzeća Univerzal d.o.o., Bulevar vojvode Stepe 60, Novi Sad, Srbija, mat.br. 08281025, PIB: 100237167, šifra dlatnosti 4690 Tel.: +381 (21) 6403-211, Fax: +381 (21) 6403-212, www.uni.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: b2b@uni.rs po Odluci o prodaji podsredstvom pošte ili putem interneta.

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.uni.rs;
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.uni.rs smatra prodajom na daljinu;
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.uni.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5-7 radnih dana putem kurirske službe, na način kako je to definisano ovde;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.uni.rs;
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.uni.rs može platiti virmanom (u koliko je pravno lice) pre i nakon prijema robe
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.uni.rs može platiti gotovinski pouzećem prilikom prijema pošiljke ili platnom karticom (u koliko je fizičko lice);
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.uni.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da pristigla roba nije kao na narudžbenici, potrošač ima pravo na reklamaciju;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde.
- da se popusti različitih akcija ne mogu sabirati;
- da se tiketing akcije ne mogu kombinovati i istovremeno koristiti dva različita popusta u okviru pojedinačnih akcija na sajtu www.uni.rs;
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.


Saobraznost
 
Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • Nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku.
 • Ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku.
 • Popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene.
 • Otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
 • Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tacka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
  • Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru.
  • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju.
  • Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za kupca.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca, ukoliko je artikal moguće servisirati. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio, popravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca. Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi Kupac ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji, Račun-otpremnicu i slip kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara ili štete kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac – dokument Povratnice koji je prilikom evidencije reklamacije poslat na Kupčevu priloženu e-mail adresu. Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda na proveru. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ukoliko u cenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugacije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikal naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u roku odgovornosti za nesaobraznost). Roba koja se šalje na servis ili proveru poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Kupca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.

U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će se isporučiti na adresu potrošača tek nakon što Kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost artikla a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišćenje i sl. Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.).

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.
Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

 

Detalji ugovora o prodaji na daljinu

Član 2.

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, o relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac je Kupcu predao uputstvo za upotrebu i montažu.

Član 3.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku.
 • Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku.
 • Opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene.
 • Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
 • Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
  • Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru.
  • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju.
  • Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost.

 

Politika privatnosti

U današnje vreme poslovanje je usko povezano sa obradom ličnih podataka. Nama kao kompaniji je veom stalo do zaštite podataka oličnosti naših kupaca i korisnikla sajta.

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

U naše ime, internet prodavnica „Univerzal“, se obavezujemo da ćemo štiti i čuvati privatnost svih naših kupaca i korisnika sajta koji ostavljaju svoje podatke prilikom posete sajta www.uni.rs.
Prikupljaćemo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista.

Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u Univerzal d.o.o. Novi Sad, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. Svi zaposleni u Univerzal d.o.o. Novi Sad su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u kompaiji Univerzal odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu web stranicu.

Ova Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmenama i dopunama ove Politike privatnosti.

PODACI O RUKOVAOCU
Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:
Naziv: Univerzal d.o.o. Novi Sad
Sedište: Bulevar vojvode Stepe 60,21000 Novi Sad
Matični broj: 08281025
PIB: 100237167
Email: office@uni.rs
Telefon: +381 (21) 6403-211

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE


Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.


Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

 • Pristanak, dat od strane posetioca web stranice www.uini.rs , kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na office@uni.rs ili slanjem dopisa na adresu koja je prethodno naznačena;
 • Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;
 • Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;
 • Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • Legitimni interes rukovaoca - za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na vašim željama, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju vašim potrebama i željama;

Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 12 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svrha obrade:
Univerzal d.o.o. Novi Sad, obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti o registrovanom korisniku sa svrhom:

 • odgovaranja na upit ili zahtev korisnika i pružanja najbolje moguće usluge;
 • obrađivanja porudžbine (npr. obaveštavnje kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.)
 • omogućavanje kupcima podnošenje reklamacija i povrata u online prodavnici;
 • omogućavanje kupcima zamene robe;
 • omogućavanje kupcima različitih načina plaćanja;
 • omogućavanje kupcima povraćaj sredstava plaćanja;
 • omogućavanje prikazivanja potrošačima sadržaja na web stranici na najučinkovitiji način;
 • filtriranje sadržaja koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, u cilju olakšavanja pretrage;
 • obaveštavanje o promenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka;
 • pohranjivanje bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici web stranice mogu kreirati;
 • omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i sličnim promocijama;
 • prilagođavanje sadržaja korisnika našim web stranicama, u cilju pružanja personalizovane ponude;
 • otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare.


Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:

 • izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene;
 • izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima;
 • izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove;
 • obaveštavanja o novim kolekcijama;
 • dostavljanja korisnih informacija vezanih za www.uni.rs internet prodavnicu i druge maloprodajne objekte;
 • kontaktiranja u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.);
 • marketinških analiza, u cilju poboljšanju prodajne ponude.

REGISTRACIJA I OTVARANJE PROFILA

www.uni.rs internet prodavnicu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Gosta”.

Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, grad, poštanski broj mesta, ulica i broj prebivališta i pol.

Vaš profil na www.uni.rs dostupan je samo nakon registracije na www.uni.rs web stranici sa tačnim registracionim podacima, tj. e-mail adresom i lozinkom - zato vas molimo da te podatke čuvate i da koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku kombinujete velika, mala slova i brojeve, te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promenite makar jednom godišnje. Univerzal d.o.o. Novi Sad nema pristup lozinci, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.

Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

Univerzal d.o.o. Novi Sad čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu office@uni.rs (e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik) ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Univerzal d.o.o. Novi Sad će čuvati vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

Gore navedeni podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na vašem profilu, dostupni su zaposlenima u Univerzal d.o.o. Novi Sad i obrađivačima sa kojima rukovalac ima regulisan odnos, kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako vas zanima ko sve može imati pristup vašim ličnim podacima, molimo vas pročitajte rubriku „Obrađivači i primaoci ličnih podataka.“

1.2 PORUČIVANJE PROIZVODA U ONLINE PRODAVNICI OD STRANE “GOSTA”

Kupovinu u našoj online prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik - “gost”.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “gosta” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, adresa i mesto prebivališta, adresa isporuke, e-mail adresa i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Univerzal d.o.o. Novi Sad verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

U skladu sa načelom minimizacije podataka, od vas samo tražimo osnovne podatke, koji su nam neophodni za sprovođenje online prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da vas, u skladu sa propozicijama Univerzal d.o.o. Novi Sadi dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.


1.3 DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLINE PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, delimo sa našim partnerima za logistiku (Citzy express), kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.


1.4 POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTEVA

Korisnik našeg veb-sajta može nam postaviti specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca, koji su dostupni nawww.uni.rs internet prodavnici ili alternativno, putem e-mail adrese. Podaci koje korisnik dostavi prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.

Navedena e-mail adresa nije lična, već poslovna e-adresa Univerzal d.o.o. Novi Sad. Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice, već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, zaposlene u Univerzal d.o.o. Novi Sad, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog zahteva.

Slanjem e-poruke posredstvom na e-mail adrese navedene na veb-sajtu www.uni.rs korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše online prodavnice.

Takođe, ukoliko nam ne pružite navedene neophodne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva, Univerzal d.o.o. Novi Sad verovatno neće moći da postupi na zatraženi način.


1.5 PLAĆANJE U ONLINE PRODAVNICI

Podaci sa kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u www.uni.rs prodavnici ne primaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti naših partnera za online naplatu (Banca Intesa), a mi dobijamo podatke o statusu transakcije.

Univerzal d.o.o. Novi Sad nikada ne dolazi u kontakt sa celovitim podacima o vašoj platnoj kartici.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju naši partneri za online naplatu pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko panela Bance Intesa, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

1.6 NEWSLETTER I UPOTREBA PODATAKA ZA MARKETING

Putem newsletter-a Univerzal d.o.o. Novi Sad, obaveštava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj online prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima kojeUniverzal d.o.o. Novi Sad organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanih za Univerzal d.o.o. Novi Sad. 

Kako biste se prijavili za primanje newsletter-a dovoljno je da pošaljete adresu e-pošte, na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newsletter-a u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti e-poštom nakon prijave, kao i u svakom newsletter-u.

Prijavom na newsletter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu, u cilju prilagođavanja Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnice vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno da dobijanja personalizovane kompilacije vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem e-mail adrese, koju ste nam pružali kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnice.

Za upravljanje prijavama i slanjem newsletter-a koristimo NB Soft platformu. Takođe, možete se prijaviti na primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber poruka, u kom slučaju ste obavezni da date samo vaš broj telefona.

Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, Univerzal d.o.o. Novi Sad će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude. Univerzal d.o.o. Novi Sad će obrađivati navedene podatke za pomenute ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.

Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnica će čuvati vaše podatke o ličnosti u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA Univerzal d.o.o. Novi Sad

Različite tehnologije mogu se koristiti na Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnici, kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, prilagođenoj korisnicima, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, flash kolačiće i web-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz online prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i vizuelnog izgleda naše web stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Click-stream podaci

Kada posetite našu web stranicu, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci omogućuju nam da optimizujemo naše usluge i poboljšamo vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili obrađivači, sa kojima imamo regulisan odnos.

Možemo prikupljati informacije o vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketinških analiza. Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledanja naših korisnika i mogu uključivati sledeće:

 • IP adresu posetioca
 • Datum i vreme posete
 • URL preporuke (web mesto sa koje je posetilac poslat)
 • Posećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj web stranici
 • Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).
 • 1.2 Kolačići (cookies)


Kolačić je tekstualna datoteka koju web server postavlja na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na vaš računar.

Kolačiće upotrebljavamo kako bi Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnica radila pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, u cilju pružanja specifičnih tehničkih karakteristika i celokupnog pozitivnog korisničkog iskustva.

Pročitajte našu Politiku kolačića kako biste saznali više o našoj upotrebi kolačića ovde.

1.3 Re-targeting tehnologije

Univerzal d.o.o. Internet prodavnica koristi re-targeting tehnologije. To nam omogućava direktno i lično oglašavanje posetiocima koji su već pokazali interesovanje za naše proizvode.

Re-targeting tehnologije analiziraju vaše kolačiće i prikazuju oglase na osnovu vašeg prethodnog ponašanja pri surfovanju internetom. Za više informacija o kolačićima pogledajte našu politiku kolačića ovde.


5. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na Univerzal d.o.o. Internet prodavnici, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Ipak, ako odlučite da ne date tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj web stranici.

U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, Univerzal d.o.o. Novi Sad pruža dosta opcija, u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.

Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na office@uni.rs ili na adresu Bulevar vojvode Stepe 60, 2100 Novi Sad. Upite ili zahteve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama te ćemo vas informisati o merama koje smo preduzeli.


Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:

Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi obrade vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem e-mail adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.
 

 1. Pravo pristupa: Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.
 2. Pravo na ispravku i dopunu: Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.
 3. Pravo na brisanje: U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti vašem zahtevu, obavestićemo vas o istom.
 4. Pravo na ograničenje obrade: U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
 5. Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo primati svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.
 6. Pravo na prigovor: Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima Univerzal d.o.o. Novi Sad , npr. za marketinške svrhe.
 7. Pravo na povlačenje pristanka: U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.
 8. Pravo na pritužbu nadzornom organu.

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd.

KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJA PRITUŽBI

Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da rešite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših ličnih podataka koje obrađuje Univerzal d.o.o. Novi Sad molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:

Univerzal d.o.o. Novi Sad
Bulevar vojvode Stepe 60, 21000 Novi Sad
Republika Srbija
e-mail: office@uni.rs

Da bismo vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Univerzal d.o.o. Novi Sad predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

OBRAĐIVAČI LIČNIH PODATAKA

Univerzal d.o.o. Novi Sad koristi obrađivače za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Svi obrađivači podataka i primaoci koje Univerzal d.o.o. Novi Sad angažuje obrađuju samo vaše lične podatke u skladu sa Univerzal d.o.o. Novi Sad uputstvima i zakonski i ugovorno su dužni da se pridržavaju strogih sigurnosnih postupaka prilikom rukovanja ličnim podacima.

Univerzal d.o.o. Novi Sad kao rukovalac može da odredi kao obrađivača samo ono lice, koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.obrade podataka o ličnosti i u skladu s tim je odredila sledeće obrađivače podataka o ličnosti:

NB Soft d.o.o. - Obrađivač koji Rukovaocu izrađuje i održava Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnicu, kao i panel na kome se obrađuju porudžbine, te obrađuje sledeće podatke o ličnosti Potrošača: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, adresa stanovanja, IP adresa, broj kartice lojalnosti;

Banca Intesa a.d. Beograd - pruža usluge online plaćanja, prilikom izvršavanja porudžbine na Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnici, te obrađuje podatke o bankovnom računu Potrošača, radi izvršenja plaćanja. Napominjemo, Univerzal d.o.o. Novi Sad nema, niti u bilo kom slučaju prima podatke o tekućem računu Potrošača;

Primaoci podataka o ličnosti

Univerzal d.o.o. Novi Sad eli podatke o ličnosti potrošača sa sledećim poslovnim partnerima, u svrhe ispunjavanja funkcije Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnice i pružanja Potrošačima kvalitetnog iskustva na Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnici:

 • City express - kurirska služba, koja pruža uslugu isporuke poručenih artikala Potrošačima, a radi izvršenja porudžbine prima sledeće podatke: ime i prezime, adresa i broj telefona;
 • Prilikom obrade podataka o ličnosti Univerzal d.o.o. Novi Sad može vaše lične podatke podeliti sa svojim poslovnim partnerima ili povezanim licima, na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.
 • Veb-stranica www.uni.rs tehničkim i organizacijskim merama štiti od neovlašćenog pristupa, izmene ili deljena podataka o ličnosti, kao i od gubljenja ili brisanja, ali ne može garantovati za druge Internet kompanije.

VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici, odjavite se sa newslettera i sl.), Univerzal d.o.o. Novi Sad će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspešno izvršene kupovine, uračunavajući i vreme za rešavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtevu ili upitu.

Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.

Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa Univerzal d.o.o. Novi Sad (kao što su analiza kupovine, IP adresa, analiza uređaja, retargeting marketing i sl) prilikom posete web stranici brisaće se u roku od 24 meseca od dana njihovog prikupljanja.

Ako to zahtevaju pozitivnopravni propisi, Univerzal d.o.o. Novi Sad navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.
Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

MALOLETNICI

Maloletnici mlađi od 15 godina ne smeju da koriste Univerzal d.o.o. Novi Sad veb-stranicu. Univerzal d.o.o. Novi Sad ne prikuplja, niti zadržava lične podatke od lica mlađeg od 15 godina, te nijedan deo ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 15 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da je poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem e-mail-a na office@uni.rs .

IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika o privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.
Sve promene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i prema potrebi, možete biti obavešteni putem e-pošte.

 

Načini plaćanja

Proizvode koje želite da poručite putem Internet prodavnice, možete platiti na više načina:

 • plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke 
 • plaćanje platnim karticama (online, tokom procesa kupovine na sajtu) 

 
Plaćanje pouzećem

Prilikom preuzimanja pošiljke koju ste prethodno poručili putem našeg sajta, plaćanje porudžbine se vrši isključivo u gotovom novcu u dinarskoj valuti na ruke kuriru naše partnerske kurirske službe koji vam donosi pošiljku.

Način plaćanja je definisan i ugovorom između Univerzal d.o.o. Novi Sad i partnera.

 

Plaćanje platnim karticama

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, Amex, Dina, MasterCard ili Maestro platnom karticom. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu banke Intesa koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke:

 • Broj kartice
 • Datum isteka

CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice.

*Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a Internet trgovac nema uvid u  podatke koji se razmenjuju.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD)
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnice mora ispunjavati sledeće uslove:

 • Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.
 • Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

 

Uslovi isporuke

Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču slanjem robe preko kurirske službe, sa kojom ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju.

Za sve porudžbine vrednosti manje od 5.000,00 dinara Potrošač se, prihvatajući ove Uslove korišćenja, obavezuje da na ime troškova isporuke prilikom preuzimanja pošiljke plati, direktno kuriru, iznos od 450,00 din sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost 5.000,00 dinara ili više isporuka je besplatna.

Nakon prijema porudžbine od strane Potrošača, Služba Internet prodaje kompanije Univerzal d.o.o. Novi Sad, vrši proveru dostupnosti i ispravnosti artikala. Ukoliko su poručeni artikli dostupni Potrošaču se šalje potvrda o prijemu porudžbine i počinju da teku rokovi za isporuku. Ukoliko poručenog artikla nema na stanju, Potrošač dobija e-mail o nedostupnosti artikla.

O vremenu dostave Potrošač će biti obavešten telefonom od strane kurirske službe.
Nakon preuzimanja paketa od strane kurirske službe, Potrošaču će biti prosleđena automatska poruka na e-mail sa kodom pošiljke koju može pratiti OVDE.

Rok isporuke iznosi 5-7 radna dana od prvog narednog dana od dana izvršenja porudžbine od strane potrošača.
Isporuke paketa se vrše samo radnim danima, tj. vikendom se isporuke paketa ne vrše.
Molimo Vas za razumevanje za moguća kašnjenja u isporuci u periodima akcija i sezonskih sniženja obzirom da isporuka zavisi od eksternih službi.
Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije, pri čemu se ne vrši isporuka na teritoriju AP Kosovo i Metohije.

Kuriri City Express-a (eksterna firma koja vrši dostavu robe za nas), pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-17h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećenja i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

Obaveštenje o ceni isporuke će Vam stići i na e-mail prilikom uspešno obavljenog procesa poručivanja, zajedno sa specifikacijom porudžbine.

 

Pravo na odustajanje

Poštovani kupci, Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.uni.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac/izjavu o odustanku. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu i odštampana, uredno popunjena dokumentacija prethodno poslata na e-mail adresu iz porudžbine radi povrata novca.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca/izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca – direktni troškovi, snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Kupac plaća iznost poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamenu.

 

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam odmah pošaljete e-mail na office@uni.rs sa:

 • Brojem primljene Račun-otpremnice
 • Imenom i prezimenom
 • Kontakt telefonom
 • Razlogom odbijanja pošiljke

U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem toku reklamacije, tj. zamene.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorćemo vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 radnih dana).

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

 • Zamene za isti proizvod
 • Zamene za drugi proizvod
 • Povrat novca

Pravo na reklamaciju imate, od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

Prilikom evidendiranja Vaše Reklamacije, na mail će Vam biti poslata Dokumentacija vezano za povrat robe koju reklamirate. U pitanju su dokumenta POVRATNICE ili dokumentacija za POVRAT NOVCA koja će se u našem sistemu voditi pod određenim rednim brojem. U obavezi ste da navedenu dokumentaciju ištampate, popunite, spakujete sa Račun-otpremnicom i robom koju reklamirate. U skladu sa dogovorom sa našim sektorom reklamacija o vremenu preuzimanja pošiljke od Vas, pošiljku će preuzeti kurirska služba City Express o trošku Univerzal d.o.o. Novi Sad. Tek kad se pošiljka sa reklamiranom robom vrati, ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, biće Vam  odgovoreno u skladu sa Vašim zahtevom za rešenje Reklamacije:

 • Zamenom za isti proizvod
 • Zamenom za drugi proizvod
 • Povratom novca

U svakom momentu možete dobiti pomoć i informaciju od naše korisničke podrške putem telefona +381 (21) 6403 211.

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu „Uslovi korišćenja i prodaje“.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite telefonom ili putem e-maila na office@uni.rs.

NAPOMENA: 
Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste i sa uslovima reklamacije.

 

Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Univerzal d.o.o je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon +381 (21) 6403-211 ili nam pošaljite e-mail na adresu: office@uni.rs podatak Vašeg broja računa/otpremnice, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Čim dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosledjena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

*Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Univerzal d.o.o. Novi Sad Internet prodavnica je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Svaki paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca tj. kupca po ceni jedne poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe City Express koji možete videti OVDE. Poštarinu plaćate gotovinom City Express kuriru koji bude preuzimao robu za zamenu.

Vaš Univerzal tim.